तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

उपलब्धिहरू

 

आयोजनाको नामः आलु तरकारी तथा मसला विकास

ब.उ.शि.नः ३१२१०८-३/४

बजेट सारंश तथा प्रगति विवरण(वार्षिक तथा चौमासिक)

  • बार्षिक अबधिमा नियमित तथा प्रांगारिक प्रविधि प्रदर्शनी समेतको विनियोजित रकम २२४१९९३३.३३ मध्ये २०६०४४०००  खर्च (९२.०८%)  भयो भने तृतिय चौमासिकमा विनियोजित रकम रु ४७६१००० मध्ये ९८२५०००९ खर्च भयो । २०७५/७६ को   तृतिय चौमासिक अवधिमा भारित प्रगति १००% र बित्तिय प्रगति १००%  रह्यो भने  बार्षिक अबधिमा भारित प्रगति ९५.८% र बित्तिय प्रगति ९२.0८ % रह्यो ।

 

कार्यालयबाट सम्पादन हुने मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरुः

तरकारी बीउ उत्पादन

तरकारी बेर्ना उत्पादन

तरकारी बीउ बफर स्टक

तालिम तथा प्राविधिक सेवा

प्रविधिहरुको  Adoptive trials

 

यस अवधिमा (तृतिय चौमासिक तथा वार्षिक) सञ्‍चालित मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरु(आफु र मातहतका कार्यालयहरुको समेत बुँदागत रुपमा प्रतिफल झल्कने गरि)

  • यस आ.व. सम्ममा उत्पादन भएको ३०३२२००० बेर्ना मध्ये 2३ लाख ५९ हजार १३४ बेर्ना बितरणबाट करिब ६०० रोपनी क्षेत्रफलमा करेसाबारी तथा ब्यवसायिक तरकारीको क्षेत्रफलमा बृद्धि  हुने।
  •   बार्षिक अबधिमा ५४१.६ के. जी. तरकारी ‍मूलवीउ बिक्री वितरणबाट २५.६ हे. क्षेत्रफलमा वीउ उत्पादन हुने ।3२२३ ग्राम सिर्जना गोलभेडाको  हाईब्रिड वीउ  उत्पादन भई यस अबधिमा   बीउ तथा बेर्ना  बितरणबाट करिब ६१५ रोपनी क्षेत्रफलमा गोलभेडा उत्पादनमा टेवा पुग्ने।
  •  हालको अवधिसम्ममा ललितपुर, काभ्रे, रामेछाप, उपत्यका, सिराहा, उदयपुर   लगायतका जिल्लामा सञ्चालित  १७ वटा व्यवसायिक तरकारी खेतिबाट तालिमवाट करिब 3५० कृषक लाभान्वित।
  •   तृतिय चौमासिक अवधिमा बीउ तथा बेर्ना बिक्रीवाट रु ५ लाख ४६ हजार १ सय ४५.30 गैह्रकर राजश्व  संकलन तथा  बार्षिक अबधिसम्म रु २२ लाख ९० हजार 409 रुपैयाँ   ४५ पैसा गैह्रकर राजश्व  संकलन ।
  • यस अबधि सम्ममा यस केन्द्रबाट  १०६०४ जना कृषकले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गरेका ।

 

राजश्‍व  विवरणः

तृतिय चौमासिक अवधिमा बीउ तथा बेर्ना बिक्रीवाट रु ५ लाख ४६ हजार १ सय ४५.30 गैह्रकर राजश्व  संकलन तथा  बार्षिक अबधिसम्म रु २२ लाख ९० हजार ४०९ रुपैयाँ   ४५ पैसा गैह्रकर राजश्व  संकलन । 

 

 

समस्याहरुको विवरणः

  • समय सापेक्ष प्राविधिक क्षमता विकास हुन नसकेको
  • फार्मको आधुनिकीकरणको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा एनमा  पूर्व योग्यताको रकम २ करोड वाट घटाइ विशेष प्रकृतिको काममा कम लागतामा पनि पूर्व योग्यताको  ब्यवस्था हुनुपर्ने ।
  • फार्मका कार्यहरु प्राय अफिस समय भन्दा पनि अधिक हुने भएकोले गर्दा फार्ममा कार्य गर्ने कामदार तथा प्राविधिकलाइ उत्प्रेरित गर्न कठिनाइ ।