तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

कृषि यान्त्रीकरण

क्र.सं. कृषि यन्त्रको नाम आ. व. २०७२/७३ सम्मको संख्या यस चौमासिकमा थप जम्मा
ट्रयाक्टर  
पावर स्प्रेयर  
लन मोअर  
मिनि टिलर