तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

भौतिक पुर्वाधार

क्र.सं. भौतिक पूर्वाधार/सामाग्री इकाई परिमाण भौतिक पूर्वाधार/सामाग्रीको अवस्था कैफियत
        चालू मर्मत गर्न सकिने लिलाम गर्ने पर्ने लिलामी भैसकेको (संख्या, कबोल रकम)  
पूर्वाधार             जग्गा जमिनको हकमा लालपुर्जा, भोगाधिकार लगायतको अवस्था कैफियतमा उल्लेख गर्ने
१.१ कार्यालय भवन संख्या 1 चालु 1 - -  
१.२ जमिन हे 3   - - - तरकारी विकास निर्देशनालयको नाममा लालपुर्जा भएको
१.३ आवास भवन संख्या 3 चालु 1 - -  
सामाग्री              
२.१ मोटर संख्या 1 1        
२.२ मोटरसाइकल संख्या 1   1      
२.३ कम्प्यूटर  संख्या 4 4   -    
२.४ फ्याक्स संख्या 1 1   -    
२.५ प्रीन्टर संख्या 2 2   -