तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

२०७६ साल  जेठ १ बाट लागूहुने गरी स्वीकृत गरिएको बिरुवाको दररेट

क्र.सं.

                       बिरुवा

दररेट रु.

काउली लोकल

रु. १ प्रति बोट

रायो(खुमल/मार्फा)

रु. ४० प्रति १०० बोट

काउली/बन्दा/ब्रोकाउली/ग्याँठ (हाइब्रिड)

रु.१.५० प्रति बोट

ब्रोकाउली लोकल

रु.१ प्रति बोट

प्याज

रु.४० प्रति १०० बोट

खुर्सानी लोकल

 ५० पैसा प्रति वोट

खुर्सानी  अन्य

रु. १ प्रति बोट

भेडे खुर्सानी

रु.१.५० प्रति बोट

गोलभेडा सृजना

रु.२.५० प्रति बोट

१०

अकबरे खुर्सानी

रु. ५ प्रति बोट

११

स्वीसचार्ड 

रु.४० प्रति १०० बोट

 १२

भण्टा सबै जात

 रु १ प्रति बोट

१३

गोलभेडा (खुला सेचित जात)

 रु १ प्रति बोट

१४

जिरीको साग

 रु १ प्रति बोटh

१५

कुरिलो

रु ८ प्रति बोट

पोलिपटमा जमाएको बिरुवा

१६

काँक्रा/फर्सी/लौका/घिरौला/करेला (खुला सेचित जात)

रु.१० प्रति पोली

१७

काँक्रा/फर्सी/लौका/घिरौला/करेला हाइब्रिड

रु.१५प्रति पोली

१८

जुकेनी फर्सी           ,,

रु.१५ ,,

१९

अकबरे

रु.१५,,

२०

भोट जलोकिया

रु.१५ प्रति बोट

२१

सयपत्री फूल

रु.१८ प्रति ,,

२२

रोजमेरी

रु.३० ,,   ,,

२३

Duranta cutting

रु.१२ ,,   ,,

२४

Trailing ice plant

रु.१८ ,,   ,,

२५

Pansy

रु.१८ ,,   ,,

२६

Petunia

रु.१८ ,,   ,,

२७

Carnation

रु.२५ ,,   ,,

२८

Dahalia

रु.१८ ,,   ,,

२९

इन्द्र कमल

रु.2५ ,,   ,,

30

जिरानियम

रु १५ ,,   ,,

31

 रुख गोलभेडा

रु १५ ,,   ,,

3२

 गुलाफ कटिङ्ग

रु २० ,,   ,,

३३

 गोदावरी कटिङ्ग

रु २० ,,   ,,

कलमी बिरुवा

3४

कलमी गरिएको गोलभेडा

रु.२० प्रति बोट

सेल ट्रेमा जमाईएको बिरुवा

 

3५

सेल ट्रेमा जमाईएको गोलभेडा (सृजना)

रु.३.५० प्रति बोट

3६

सेल ट्रेमा जमाईएको गोलभेडा अन्य

रु २.५० प्रति बोट

3७

सेल ट्रेमा जमाईएको हाईब्रिड खुर्सानी

रु.३ ,,

3८

सेल ट्रेमा जमाईएको लोकल खुर्सानी

रु.२,,

3९

सेल ट्रेमा जमाईएको काउली,बन्दा,ब्रोकाउली,ग्याँठ (खुला सेचित)

रु.२ ,,

40

सेल ट्रेमा जमाईएको काउली,बन्दा,ब्रोकाउली,ग्याँठ (हाइब्रिड)

रु.३,,

41

सेल ट्रेमा जमाईएको काँक्रा/फर्सी/लौका/घिरौला/करेला (खुला सेचित)

रु.४ ,,

42

सेल ट्रेमा जमाईएको काँक्रा/फर्सी/लौका/घिरौला/करेला (हाइब्रिड)

रु.८ ,,

43

सेल ट्रेमा जमाईएको अकबरे खुर्सानी

रु.४ ,,

44

सेल ट्रेमा जमाईएको भोट जलोकिया खुर्सानी

रु.४ ,,

4५

सेल ट्रेमा जमाईएको कुरिलो

रु १० ,,

4६

फार्म अवलोकन शुल्क

रु.५००।-

4७

हल भाडा

रु.१०००।-

4८

फार्ममा उत्पादित सृजना गोलभेडा बीउ

रु.११५ प्रति ग्राम

नोट :- फार्म अवलोकन शुल्कको ५०० मध्ये रु.३०० राजस्व खातामा जम्मा हुने र रु.२०० डुलाउने कर्मचारीले  

      भर्पाई गरी बुझ्ने गरी निर्णयको लागि प्रस्ताव गरिएको ।