तरकारीबाली विकास केन्द्र
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

आलु तरकारी तथा मसलावाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर

अचल सम्पत्तीहरुको विवरण र स्वामित्वको अवस्था

सि.नं
सि.नं.  अचल सम्पत्ती  संख्या । क्षेत्रफल  स्वामित्वको अवस्था (लालपुर्जा भएरनभएको, कस्को नाममा भएको)  लालपूर्जा भए कित्ता नं.  सुरक्षा लगायत अन्य निकायबाट प्रयोग भएको वा नभएको
घर      
जग्गा ६० रो  मध्ये ३४.५ रोपनी वाँकी      कुल लगत मध्ये २० रोपनी वागबानी अनुसन्धानले प्रयोग गरेको ५.५ रोपनी वाटो विस्तारमा   परेको
आवास      
प्रशोधन इकाइ